nhân dịp này, làng muôn bày tỏ lòng biết ơn máy hút bụi

Tôi cũng đã báo lý trưồng cùng thủ bạ, bữa ấy đến chứng kiến rồi ghi những ruộng, ao ấy vào tài sản họ. Tục ngữ có câu “Bút sa, gà máy phát điện chết”, vậy bữa ấy, ông phải biện vài mâm máy phát điện thết khách. Cách hai ngày nữa, đến hăm mốt tháng Một, đúng tiết Đông chí. Chẳng lẽ trên danh nghĩa, họ ta đã có ruộng tế Đông chí, mà hôm ấy, lại để bàn thò Tổ hương lạnh khói tàn! Ông. Cụ Tú Mền rút ra bài văn, từ trong túi áo rồi nói tiếp:
I Hôm ấy, chỉ mòi trưỏng bồn chi và ban bát âm của riêng. Vì ông là ngưòi cúng ruộng đặt lệ tế Đông chí, nên lần đầu tiên, sau khi ban bát âm khai trống chiêng, ông phải lên.

Sau đấy, tôi thay mặt họ Đại Tông, đọc văn tế. Xong phần đọc văn, trong lúc các trưỏng chi và con cháu trong gia đình lần lượt vào lễ Tổ, thì ban bát âm tấu nhạc. Như vậy thật trang nghiêm mà không ồn ào, đúng vối tinh thần Gia lễ. Sau hết, chỉ cần làm vài ba mâm là vui vẻ cả! Việc trong họ như vậy là ổn! Đến việc ông biếu làng bốn mẫu phì. Cả hội đồng Kỳ mục, phe Tư văn lẫn lão nhiêu cùng lý dịch đều muốn nhân dịp này, làng muôn bày tỏ lòng biết ơn. Bởi vậy, hai ngày sau tiết Đông chí, tức hôm hăm bốn tháng Một này, tôi sẽ thay mặt ban Kỳ mục và hàng xã, viết.

Tôi đã nói với ban Kỳ mục và Hội cụ rằng, ngoài ruộng, ông còn biếu làng nẳm
müdi quan tien, vây không phien hà. Büa ây, chî tiep câc eu dén chûng kiên bàng trâu nüôc! Cho nàm mUdi quan tien, tôi dinh chi mot phàn dê sam mot loat chieu trdn, trâi. Tù xtfa, làng toàn dùng chiéu trdn, nàm nay së cô thêm mot chieu hoa, de ân nhân cùng ngoi vôi thü chî tai dinh. Hôm giô së làm ldn, trüôc het, thü chî câo vôi düc Thành hoàng vê viêc quÿ gia danh máy hút bụi Nguyên Mô, hien ruông máy hút bụi cho dân nghèo quân. De tô long biet dn, làng cam máy rửa xe doan hàng nam làm giô song máy rửa xe thân cüa ân chü.

Tôi mât câo xong thï phUdng bât âm tâu nhac de quÿ gia 11 thàn. Doan làng dùng long dinh rUÔc 11 vât den nhà thd quÿ gia, cô cô, trôhg bât âm dân dàu, câc vi Tu van, Kÿ mue, Lÿ dich âo thung di.

Con ldn luôc së cat lây câi thü, rüôc theo de tang ân chü, trù phàn biëu thû chî, côn lai, tât câ làm thành cô, dé câc vi <ü. y tôi dâ sâp dat theo nhu la thü ông viet, neu thây phâi doi dieu gi thi ông cû bâo?
– Thôi, the là düdc roi!- Cu Hàm Chüdng dâp.

You might also like

Leave a Reply